МОНОГРАФІЇ

Алфьорова З. І. Межі видимого. Становлення візуального мистецтва : монографія / З. І. Алфьорова ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2008. – 267 c.
Зборовец И. В. Киномелодрама ХХ века как явление мировой культуры : монография / Ипполит Зборовец. – Харьков : Лидер, 2016. – 312 c.
Рибалко С. Б. Традиційне вбрання в семантичному просторі японської культури : монографія / С. Б. Рибалко ; М-во культури і туризму України, Харк. держ. акад. культури. – Х. : ХДАК, 2013. – 299 c.
Зборовец И. В. Искусство театрализации художественной прозы : монография / И. В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2013. – 139 c. – ( ил. ). – Библиогр.: с. 128-130.
Білик О. М. Соціалізація іноземних студентів в освітньо-культурному середовищі вищого навчального закладу України : монографія / О. М. Білик ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : Майдан, 2016. – 334 c.
Миславський В. Н. Становлення кіногалузі в Україні 1922-1930 років: протиріччя часу і розмаїтість тенденцій : монографія / В. Н. Миславський ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури. — Харків : Друкарня Мадрид, 2016. — 341 с.
Pavlov Y. Home Life Book: monograph. – Kharkiv: Grafprom, 2014. – 88 p.
Pavlov Y. Total Photography : monograph. – Kyiv: ArtHuss, 2016. – 112 р.ПІДРУЧНИКИ, КОНСПЕКТИ ЛЕКЦІЙ, ДОВІДНИКИ

Алфьорова, З. І. Історія кінематографа і телебачення : підручник / Зоя Алфьорова, Ганна Старкова ; Харків. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2016. – 270 c.
Алфьорова З. І. Історія кінематографа і телебачення: навч. посіб. / З. І. Алфьорова ; М-во культури і туризму України, Харків. держ. акад. культури. Ч. 1. – Харків : ХДАК, 2007. – 87 c.
Сучасна культурологія: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / К. В. Кислюк, В. А. Суковата, З. І. Алфьорова, О. В. Титар, Г. П. Ковальова / за заг. ред. К. В. Кислюка. — К. : Кондор-Видавництво, 2016. — 342 с. (посібнику надано гриф МОНмолодьспорту України «Рекомендовано як навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів»).
Журналістська етика: Посібник для підготовки до державного іспиту [Текст] / В. Іванов, Є. Маслов, В. Павлів; За ред. В.П. Мостового та В.В. Різуна. – Київ, ТзОВ «ЗН УА», 2014. – 224 с.
Житницький А. З. Драматургія масових театралізованих заходів : навч. посіб. / А. З. Житницький. – 3-тє вид., перероб. і випр. – Харків : Тимченко А. М., 2007. – 127 c.
Вайно М. Е. Сценарна майстерність: навч. посібник / М. Е. Вайно, А. З. Житницький. Кн. 2. – Івано-Франківськ : Місто НВ, 2015. – 143 c.
Рибалко С. Б. Історія образотворчого мистецтва: конспект лекцій / С. Б. Рибалко ; М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. мистецтвознавства, літературознавства та мовознавства. – Харків : ХДАК, 2015. – 96 c.
Мітіна Л. С. Мова як об'єкт теорії : навч. посібник / Л. С. Мітіна, Д. С. Трушевський, О. М. Білик ; Харк. держ. акад. культури. – Харків : ХДАК, 2005. – 103 c.
Семейкина Н. Н. Зарубежная литература второй половины ХХ века : курс лекций / Н. Н. Семейкина ; Харьк. гос. акад. культуры. – Х. : ХГАК, 2006. – 94 c.
Миславський В. Н. Фактографическая история кино в Украине, 1896-1930. Т. 1 : Фильмографический справочник / В. Н. Миславский ; Харьк. нац. ун-т искусств им. И. П. Котляревского. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Харьков : Дім Реклами, 2016. — 495 с.
Миславський, Владимир Наумович Фактографическая история кино в Украине, 1896-1930. Т. 1 : Биографический справочник / В. Н. Миславский ; Харьк. нац. ун-т искусств им. И. П. Котляревского. — Изд. 2-е, испр. и доп. — Харьков : Дім Реклами, 2016. — 463 с.
Зборовец, И. В. Сюжеты для театра, кино и телевидения : очерки-эссе / И. В. Зборовец. – Харьков : Форт, 2014. – 218 c.
Олександр Довженко: маловідомі сторінки / Харків. нац. ун-т ім. В. Н. Каразіна, Соціол. ф-т, Каф. медіа-комунікацій ; [передм., упоряд. В. Н. Миславський]. — Харків : [Дім Реклами], 2015. — 258 с.НАВЧАЛЬНО-МЕТОДИЧНІ МАТЕРІАЛИ

Алфьоров А. М. Фільм на відео: зйомка, монтаж, озвучування : метод. рек. / А. М. Алфьоров, З. І. Алфьорова ; Упр. культури і туризму Харк. облдержадмін., Харк. обл. центр нар. творчості. – Х. : АТОС, 2009. – 53 c.
Режисура аудіовізуальних творів : програма та навч.-метод. матеріали для студентів 3 курсу освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" напряму підготовки 02 "Культура і мистецтво" спец. 021 "Аудіовізуал. мистецтво та виробництво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Ф-т кіно-, телемистецтва ; [уклад. О. А.Білогуб]. — Харків : ХДАК, 2016. — 27 с.
Багатокамерна зйомка аудіовізуальних творів : програма та навч.-метод. матеріали для студентів 3 курсу підготовки освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" напряму 02 "Культура і мистецтво", спец. 021 "Аудіовізуал. мистецтво та виробництво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [уклад. Павлов Є. О.]. — Харків : ХДАК, 2016. — 31 с.
Дипломна практика : прогр. та навч.-метод. матеріали напряму підготовки 0202 "Мистецтво", спеціальності 7.02020301 "Кіно-, телемистецтво", спеціалізацій "Режисер телебачення" та "Оператор телебачення" освітньо-кваліфікац. рівня "спеціаліст" / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [уклад.: О. П. Петрова, В. Б. Чайковська]. — Х. : ХДАК, 2013. — 13 с.
Основи режисури аудіовізуальних творів : програма та навч.-метод. матеріали для студентів 1 курсу освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" напряму підготовки 02 "Культура і мистецтво", спец. 021 "Аудіовізуал. мистецтво та виробництво", ф-т кіно-, телемистецтва / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [уклад. О. П. Петрова]. — Харків : ХДАК, 2016. — 23 с.
Зображальна культура фільму : програма та навч.-метод. матеріали до курсу напрям підготовки 0202 "Мистецтво", спец. 7.02020301 "Кіно-, телемистецтво", ф-т "Кіно-, телемистецтва" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розробник О. М. Ландяк]. — Харків : ХДАК, 2015. — 29 с.
Переглядовий семінар : прогр. та навч.-метод. матеріали для курсу напрям підготовки 0202 Мистецтво, спец. 6.02020301 "Кіно-, телемистецтво", ф-т "Кіно-, телемистецтво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телебачення ; [розроб. О. М. Ландяк]. — Харків : ХДАК, 2014. — 29 с.
Структура сучасного телебачення : робоча прогр. та навч.-метод. матеріали для студ. 2 курсу спец. 6020200 "Кіно-, телемистецтво", спеціалізацій "Режисер телебачення", "Оператор телебачення" та "Репортер телебачення" освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Каф. телебечення ; [уклад. Алфьоров А. М.]. – Х. : ХДАК, 2011. – 21 c.
Мережеві ЗМІ : програма та навч.-метод. матеріали для студ. 5 курсу спец. 7.02020301 "Кіно-, телемистецтво", спеціалізацій "Телерепортерство", "Диктори та ведучі телепрограм" освітньо-кваліфікац. рівня "спеціаліст" / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Каф. телерепортер. майстерності ; [уклад. О. О. Литвиненко]. – Х. : ХДАК, 2012. – 21 c.
Сценарій в інтернет-просторі : програма та навч.-метод. матеріали нормат. навч. дисципліни підготовки бакалаврів (4 курс) напряму 02 "Культура і мистецтво", спец. 021 "Аудіовізуал. мистецтво та виробництво" / М-во культури України, Харків. держ. акад. культури, Каф. телерепортер. майстерності ; [уклад. Косачова Ольга Олександрівна]. – Харків : ХДАК, 2016. – 42 c.
Телебачення як бізнес : програма та навч.-метод. матеріали до спецкурсу для студ. 4 курсу освітньо-кваліфікац. рівня "бакалавр" / М-во культури України, Харк. держ. акад. культури, Каф. телерепортер. майстерності ; [розробник О. О. Косачова]. – Х. : ХДАК, 2013. – 19 c.

Повний список публікацій викладачів факультету можна переглянути в електронному каталозі

Бібліотеки Харківської державної академії культури: