НАУКОВА ДІЯЛЬНІСТЬ НА ФАКУЛЬТЕТІПідготовка науково-педагогічних кадрів у ХДАК здійснюється через докторантуру, аспірантуру й систему здобувачів наукових ступенів, які працюють над кандидатськими дисертаціями поза аспірантурою, а також шляхом переведення кандидатів наук на посади наукових співробітників для завершення роботи над докторськими дисертаціями.За профілем підготовки кадрів в академії функціонують дві спеціалізовані вчені ради: Д 64.807.01 за спеціальностями «Теорія та історія культури» та «Українська культура» (у галузі культурології та мистецтвознавства).Науковий напрям факультету: Аудіовізуальне мистецтво та медіакомунікації в контексті сучасної культури Науково-дослідницька діяльність в цьому напряму здійснюється в межах комплексної наукової теми науково-дослідної роботи Харківської державної академії культури «Вітчизняна та світова культура: історико-теоретичні аспекти» (Державний реєстраційний номер 0109U000511).Декан факультету професор З. І. Алфьорова є заступником голови спеціалізованої вченої ради Д 64.807.01 з правом прийняття до розгляду та проведення захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора (кандидата) з культурології та мистецтвознавства за спеціальностями 26.00.01 «Теорія та історія культури» та 26.00.04 «Українська культура». Є членом редколегій наукових збірок «Культура України» ХДАК та «Вісник ХДАДМ» ХДАДМ м. Харків.