ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИКонтакти факультету:

Телефон: (057) 734-99-24

Адреса: вул. Конторська, 1, 3-й корпус Харківської державної академії культури.

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ

МАРХАЙЧУК Наталія Віталіївна, кандидат мистецтвознавства, доцентдоцент кафедри фотомистецтва та операторської майстерності. Стаж науково-педагогічної роботи понад 25 років. Гарант ОПП «Фотомистецтво та відеографія». Від 2018 – зав. кафедри телебачення ХДАК. Від лютого 2022 по серпень 2022 – зав. кафедри фотомистецтва та операторської майстерності.Автор понад 70 наукових та науково-методичних публікацій. Член спеціалізованих вчених рад К 64.109.01 (ХДАДМ, м. Харків; 2008--2017) та К 26.807.03 (КНУКМ, м. Київ; від 2015). Бере участь в атестації наукових кадрів як офіційний опонент дисертацій на присудження ступеня «доктор філософії» за спеціальностями 17.00.07 – дизайн, 26.00.01 – теорія та історія культури, 26.00.04 – українська культура. Під керівництвом Мархайчук Н.В. були успішно захищені 4 кандидатські дисертації (за фахом 26.00.01; 17.00.05). Член НМК (пікомісії)сектору вищої освіти Науково-методичної ради зі спеціальності 021 «Аудіовізуальне мистецтво та виробництво».Член редколегій наукових збірок:
фахового видання МОН України «Вісник ХДАДМ» (Харківська державна академія дизайну і мистецтв; у 2014-2017 рр.);
фахового видання МОН України «Теорія і практика дизайну. Серія Мистецтвознавство» (Національний авіаційний університет.Виступала організатором, співкуратором, координатором творчих проєктів, а саме:
Міжнародний Арт-проект «Фестиваль аудіовізуального мистецтва «Золотий кадр» (Харків, ХДАК, 2019 та 2021);
«Місто ХА: Харків Авангардний: Проект-дослідження» (Київ, НХМУ – Харків, МГ, 2017-18);
Відкритий конкурс театрально-сценічного мистецтва малих форм серед шкіл естетичного виховання «Лети!» (м. Харків);
«Перша обласна виставка абстрактного, нефігуративного та безпредметного мистецтва» (Харків, ХО СХУ, 2017);
Фестиваль сучасного мистецтва «Non-Stop media» (м. Харків),
Міжнародний творчий конкурс «Сад Шевченка» (м. Харків) та ін.Член секції критиків та мистецтвознавців Харківської організації Спілки художників України. Має сертифікати міжнародних стажувань та сертифікат володіння іноземною мовою рівня В2.За творчі досягнення нагороджувалася почесними грамотами та подяками Міністерства освіти і науки України, Харківської організації Спілки художників України, Харківської державної обласної адміністрації.

ПРО ФАКУЛЬТЕТФакультет аудіовізуального мистецтва (раніше - кіно-, телемистецтва) було створено у 2009 році на базі організованого у 1997 році режисерсько-хореографічного факультету, який свого часу утворився внаслідок реорганізації факультету народної художньої творчості.Факультет аудіовізуального мистецтва є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Харківської державної академії культури, що готує кадри зі спеціальності 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" на денній формі навчання (ступінь "бакалавр") та денній і заочній формах навчання (ступінь "магістр").Освітньо-професійні програми:

"Кінорежисура та сценарна майстерність";
"Режисура телебачення та аудіовізуальних проєктів";
"Кінотелеоператорство";
"Відеоблогінг і телерепортерство";
"Фотомистецтво та відеографія".Кафедри:

кінотелережисури та сценарної майстерності,
фотомистецтва та операторської майстерності,
телерепортерської майстерності,
мистецтвознавства.Факультет має свою матеріально-технічну базу, телестудію. Студенти проходять практику на регіональних та національних телеканах, продакшн-студіях. Випускники здобувають навички роботи в кіно, на телебаченні та в аудіовізуальній сфері в інтернет-проєктах.КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУКонцепція освітнього процесу на факультеті базується на кількох ціннісно-орієнтаційних моделях: освітньо-інформаційній, виховно-етичній та практично-утилітарній. Виклики сьогодення потребують не тільки синтезувати зазначені апробовані у світі моделі, але й скорегувати їх відповідно до нашої національної специфіки. Це завдання цілком відповідає засадам Болонського освітнього процесу, який скерований на зближення, а не на уніфікацію вищої освіти в Європі та закону України "Про вищу освіту.На факультеті прагнуть створити умови для підготовки кадрів для українського та міжнародного аудіовізуального мистецтва та виробництва з міцним освітньо-інформаційним підґрунтям, здобуття майбутніми фахівцями цієї сфери необхідних практично-утилітарних знань та набуття навичок, формування гуманістичного, національно-орієнтованого світогляду, який би мав чіткі етичні норми і цінності.У концепції навчального процесу втілена система багатоступеневої освіти, яка дозволяє адаптувати національну аудіовізуальну освіту до вимог сучасних європейських освітніх стандартів. Великий конкурс на означені освітньо-професійні програми є доказом високої фахової підготовки на факультеті та конкурентоспроможності таких фахівців на сучасному ринку праці.

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА

КОСАЧОВА Ольга Олександрівна,кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.Голова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК.