ФАКУЛЬТЕТ АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА ХАРКІВСЬКОЇ ДЕРЖАВНОЇ АКАДЕМІЇ КУЛЬТУРИКонтакти факультету:

Телефон: (057) 734-99-24

Адреса: вул. Конторська, 1, 3-й корпус Харківської державної академії культури.

ДЕКАН ФАКУЛЬТЕТУ, доктор мистецтвознавства, доцент

Рябуха Наталія ОлександрівнаДокторська дисертація: «Трансформація звукового образу світу в фортепіанній культурі: онто-сонологічний підхід» (2008).

Здійснює наукове керівництво науковими роботами студентів магістратури та аспірантами на факультеті музичного мистецтва. Автор понад 70 публікацій, серед них: монографія «Звуковий образ світу: онто-сонологічне дослідження фортепіанного мистецтва ХХ століття» (2016), посібник «Українська фортепіанна мініатюра як об’єкт виконавської інтерпретації» з грифом МОН України (2010), 35 науковий статей, опублікованих у фахових, наукометричних та інших наукових виданнях, 28 тез доповідей і матеріалів конференцій, а також навчально-методичні праці з курсів «Фортепіано», «Музична інтерпретація», «Музична критика».

Сфера наукових інтересів: культурологічна специфіка мистецтвознавчого дослідження, проблеми виконавської інтерпретації, теорії та історії фортепіанної культури.

Факультет аудіовізуального мистецтва (раніше - кіно-, телемистецтва) було створено у 2009 році на базі організованого у 1997 році режисерсько-хореографічного факультету, який свого часу утворився внаслідок реорганізації факультету народної художньої творчості.Факультет аудіовізуального мистецтва є організаційним і навчально-науковим структурним підрозділом Харківської державної академії культури, що готує кадри зі спеціальності 021 "Аудіовізуальне мистецтво та виробництво" на денній формі навчання (ступінь "бакалавр") та денній і заочній формах навчання (ступінь "магістр").Освітньо-професійні програми:

«Режисура телебачення»,
«Оператор телебачення»,
«Телерепортерство».Кафедри:

телебачення,
телерепортерської майстерності,
гуманітаристики та мистецтвознавства.Факультет має свою матеріально-технічну базу, телестудію. Студенти проходять практику на регіональних та національних телеканах, продакшн-студіях. Випускники здобувають навички роботи в кіно, на телебаченні та в аудіовізуальній сфері в інтернет-проєктах.КОНЦЕПЦІЯ РОЗВИТКУ ФАКУЛЬТЕТУКонцепція освітнього процесу на факультеті базується на кількох ціннісно-орієнтаційних моделях: освітньо-інформаційній, виховно-етичній та практично-утилітарній. Виклики сьогодення потребують не тільки синтезувати зазначені апробовані у світі моделі, але й скорегувати їх відповідно до нашої національної специфіки. Це завдання цілком відповідає засадам Болонського освітнього процесу, який скерований на зближення, а не на уніфікацію вищої освіти в Європі та закону України "Про вищу освіту.На факультеті прагнуть створити умови для підготовки кадрів для українського та міжнародного аудіовізуального мистецтва та виробництва з міцним освітньо-інформаційним підґрунтям, здобуття майбутніми фахівцями цієї сфери необхідних практично-утилітарних знань та набуття навичок, формування гуманістичного, національно-орієнтованого світогляду, який би мав чіткі етичні норми і цінності.У концепції навчального процесу втілена система багатоступеневої освіти, яка дозволяє адаптувати національну аудіовізуальну освіту до вимог сучасних європейських освітніх стандартів. Великий конкурс на означені освітньо-професійні програми є доказом високої фахової підготовки на факультеті та конкурентоспроможності таких фахівців на сучасному ринку праці.

ЗАСТУПНИК ДЕКАНА, кандидат наук із соціальних комунікацій, доцент.

Косачова Ольга ОлександрівнаГолова Наукового товариства студентів, аспірантів, докторантів та молодих учених ХДАК.